Polskie prawo nieruchomości

Polskie prawo nieruchomości zapewnia przejrzystość i rzetelność dzięki kodyfikacji regulaminu i rejestracji tytułów prawnych do nieruchomości w rejestrze sądowym.

Kodeks cywilny jest głównym źródłem regulacji prawnych dotyczących praw majątkowych, natomiast ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece stanowi dodatkowy zestaw zasad istotnych dla systemu rejestracji tytułów i różnych typów hipotek.

Oprócz pełnej własności nieruchomości,

co jest podobne do angielskiego pojęcia prawnego prawa własności, polskie prawo przewiduje również tzw. użytkowanie wieczyste, które jest podobne na własność, ponieważ jest zbywalna bez ograniczeń i zapewnia użytkowanie nieruchomości podobnie jak właściciel.

Polskie prawo przewiduje również szereg ograniczonych praw majątkowych, takich jak hipoteki, użytkowania i służebności (prawa podobne do służebności w prawie angielskim). Na inne ręcznie, zgodnie z polskim prawem, możliwe są dwa rodzaje dzierżawy nieruchomości.

Tytuły wpisuje się do księgi wieczystej

prowadzonej przez sądy rejonowe sprawujący jurysdykcję nad określonymi nieruchomościami. Dane przechowywane przez sądy rejonowe w całej kraj jest obecnie przenoszony do krajowego rejestru elektronicznego; świetna porcja nieruchomości można już sprawdzić w punktach Centrum Informacji Ksiąg Wieczystych.

Rejestr zapewnia nabywcy nieruchomości rękojmię wykonania tych praw wpisane do rejestru istnieją w postaci, w jakiej są zarejestrowane, pod warunkiem, że działał nabywca w dobrej wierze i nabył nieruchomość za odpowiednią cenę.

Dodaj komentarz